Vliv běhání na lidský organismus

běh Dubné

  Běh je bezpochyby osvědčenou medicínou. Má velmi pozitivní vliv na lidský organismus. Je přínosem pro tělesné i duševní zdraví.

Plavání a jeho vliv na zdraví

plavani

Ideální celoroční aktivita. Přesně tak bychom mohli charakterizovat plavání. V zimě totiž můžeme navštěvovat kryté bazény, zatímco v létě to mohou být třeba plovárny, stejně jako přírodní nádrže, nebo rybníky.

Čti dál...

10 pozitivních vlivů cyklistiky na zdraví

koloaja

Pozitivní účinky sportu jsou prokázané. Sport nám dokáže zlepšit náladu, pomáhá nám zapomenout na starosti......

Čti dál....

 

haha
 
 
 Pohybová aktivita se stává v posledních letech stále více opomíjeným aspektem lidského života. Není tomu tak právem. Pohyb je základním projevem člověka od pradávna a lidský organismus je právě na něj navyklý. Jak ovlivňuje pohybová aktivita naše zdraví a jakým způsobem se o ni můžete opřít při řešení zdravotních komplikací?
 
                                                               AKCE 2020
       
Běh Velká Morava 4.4.    
Potápěči čistí lagunu Pasohlávky  9.5.2020  ........ ZRUŠENO
Dubenský běh  16.5    ZRUŠENO
Kréta  11.6-21.6    
       
 T-mobile běh  !!!  16.9.2020    Přihláška
       
Mezinárodní setkání na lávce Mikulčice-Kopčany 31.12. 12:00  

 

 

 

1/ BRAŇME NORMÁLNÍ SVĚT

Stát má sloužit lidem, ne se je snažit vychovávat. Politiky si neplatíme, aby vymýšleli nesmyslné vyhlášky a zákony. Právních předpisů má být málo, ale mají být všeobecně respektované. Stát má zaručovat základní (negativní) práva, tedy právo naživot, nasvobodu ana vlastnictví. V drtivé většině dalších aktivit náleží státu zdrženlivost.


Např.

  • Dostaneme peníze znašich daní kdobrým učitelům a dobrým ředitelům a necháme jepracovat.
  • Zrušíme plošnou tzv. inkluzi.
  • Zastavíme ideologickou indoktrinaci dětí ve školách.
  • Ochráníme české řidiče. Doprava musí být především rychlá aplynulá.
  • Do Ústavy zavedeme definici manželství jako svazku muže a ženy.
  • Podpoříme rodiny. Rodinu tvoří otec, matka a děti.
  • Chráníme přírodu prolidi, nikoliv proti lidem. Aktivisté nebudou rozhodovat okůrovci ani oobčanech žijících nachráněných územích.
  • V boji skorupcí budeme tvrdě potírat organizované skupiny rozkrádající miliardy, nikoli vytvářet policejně-udavačsko-digitální stát, kde senic nesmí.
  • Vždy budeme stát nastraně řadových policistů zajišťujících bezpečí nanašich ulicích.
 
DOPRAVA 
 
 
Doprava musí být především rychlá a plynulá. Ochráníme české řidiče.


1) Zajistíme rychlou a bezpečnou dopravu.
• Prosadíme urychlenou dostavbu chybějící páteřní silniční a dálniční sítě, zvýšíme investice do dopravy.
• Zvýšíme rychlost na dokončených a kvalitních dálničních sítích na 150 km/hod a na vybraných silnicích 1. třídy na 100 km/hod.
• Podporujeme plynulost dopravy. Výstavba semaforů, retardérů, značek, zeber, ostrůvků, sloupků a kruhových objezdů se v ČR „utrhla ze řetězu" a způsobuje zpomalování dopravy na bezpečných úsecích silnic.
• Podpoříme revize cílů stanovených Evropskou unií v oblasti zavádění elektromobility. Odmítáme alarmující koncepce v dopravě vedoucí k bezhlavému prosazování extrémně drahých elektrických pohonů. Chceme ponechat hospodářské subjekty, aby se rozhodovaly podle skutečné poptávky na trhu.
• Prosadíme výrazné zlepšení kvality správy a údržby silniční, dálniční, železniční a vodní infrastrukturní sítě.


2) Prosadíme urychlení výstavby dopravní infrastruktury
• Navrhneme a prosadíme nový zákon o liniových stavbách, aby se konečně zamezilo průtahům a obstrukcím při povolování strategických investic státu.
• Zavedeme preference rychlosti a kvality výstavby a údržby dopravních staveb, před zdánlivými úsporami investičních nákladů.
• Zjednodušíme stavební legislativu pro povolování staveb silniční, železniční, vodní i letecké infrastruktury, omezíme destruktivní vliv účelových neziskových organizací zasahujících do povolovacích řízení.
• Chceme, aby se o veřejné zakázky mohl bez zbytečné administrativy ucházet co nejširší okruh možných dodavatelů včetně drobných podnikatelů. Zákon o zadávání veřejných zakázek a pravidla zadavatelů musí být přehledná a jednoduchá.
• Urychlíme přípravu a výstavbu nového segmentu železniční dopravy - vysokorychlostních tratí (250-350 km/hod), s návazností na mezinárodní koridory.
• Stát musí výrazně finančně podpořit výstavbu obchvatů obcí a měst. Odvedení tranzitní dopravy z měst a obcí zvýší plynulost a bezpečnost provozu a zlepší stav ovzduší uvnitř obcí. Mobilita obyvatel je důležitým předpokladem pro hospodářsko-sociální prosperitu země.
• Využijeme principu partnerství soukromého a státního sektoru k financování vybraných projektů dopravní infrastruktury (PPP projekty). Soukromí investoři zajistí efektivnější a rychlejší výstavbu dopravních sítí, kterou budou následně jako koncesionáři provozovat. PPP projekty přinesou nižší investiční i provozní náklady a podstatně urychlí a zkvalitní výstavbu dopravní infrastruktury.


3) Ochráníme české řidiče.
• Ochráníme české řidiče před „obecními bankomaty" (tj. kamerové systémy mnohdy zřízené na přehledných úsecích s nulovou nehodovostí, které slouží pouze jako zdroj příjmů příslušné obce). Zákonem přikážeme přemístění těchto systémů do oblasti křižovatek, přechodů, blízkosti škol, či míst s rizikem nehodovosti, kde budou plnit bezpečnostně-preventivní funkci.
• Umožníme maximální hranici pro požití alkoholu u řidičů, vodáků a cyklistů (do 0,5 promile). Naopak při způsobení nehody nebo ohrožení bezpečnosti ostatních účastníků provozu podnapilou osobou, podstatně zpřísníme tresty – pilířem dopravy musí být odpovědný řidič.

 
ŠKOLSTVÍ 
 
 
Dostaneme peníze daňových poplatníků k dobrým učitelům.

1) Školy jsou vzdělávací instituce, navrátíme školám jejich základní funkci. Ve školách se má především učit.
2) Zvýšení znalostí průměrného českého „deváťáka" – absolventa základní školy – musí být prioritou systému. Zejména v základních předmětech (čeština, matematika, cizí jazyk).
3) Základní školy jsou osou vzdělávacího systému. Jejich podpora tomu musí odpovídat.
4) Zabráníme politické indoktrinaci žáků a studentů ze strany státu, neziskových organizací a dalších subjektů. Ve školách se má učit myslet, nikoli „co si myslet".
5) Dostaneme peníze našich daňových poplatníků k dobrým učitelům a ředitelům, a necháme je pracovat.
6) Znovu zavedeme spravedlivý systém financování škol na základě počtu žáků. Zrušíme pH-Maxy a nepřehledné byrokratické přehazování obrovských finančních prostředků ze škol naplněných a úspěšných do systému. Peníze musí končit ve školách, ne „v systému".
7) Zrušíme ideologicky zavedenou plošnou „inkluzi" a s ní spojenou byrokracii (budeme podporovat individuální začleňování schopných žáků se zdravotním postižením). Ochráníme speciální a praktické školy.
8) Posílíme kompetence ředitelů škol a snížíme jejich administrativní zátěž. Zákonem taxativně vymezíme povinné výkazy, ostatní budou dobrovolné a zřizovatel ani státní úřady je nebudou moci vyžadovat.
9) Zrušíme povinnost škol zadávat smlouvy do Registru smluv.
10) Zrušíme poloprázdné a nekvalitní školy.
11) Rámcové vzdělávací programy zredukujeme a zjednodušíme jejich jazyk - výsledkem by měly být opět stručné osnovy pro jednotlivé ročníky („páťák z Aše musí být vzděláván stejně jako páťák z Brna"). Zrušíme povinnost plnění průřezových témat. Zrušíme umělé a prázdné pojmy tzv. kompetence žáka a navrátíme se k probíranému učivu, četbě knih a přemýšlení v souvislostech.
12) Podpoříme školy v možnosti využívat více zaměstnanců pro podporu kontroly a vedení pedagogické činnosti i více zaměstnanců v technicko-hospodářských oborech.
13) Zachováme tarifní systém jakožto státem garantované minimum ohodnocení učitelské práce. Další navyšování mezd namíříme do nenárokových složek.
14) Ochráníme mateřské školy v jejich základní funkci, kterážto je pedagogická nikoli „hlídací". Nepřipustíme povinné přijímání batolat. Školky jsou především pro předškoláky od tří let věku.
15) Zrušíme povinnou předškolní docházku.
16) Zrušíme „pamlskovou" vyhlášku a další „novátorské" změny ve školním stravování.


Střední škola
17) Jsme pro jednotnou a přehlednou maturitní zkoušku V rukou státu ponecháme testy z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka.
18) Stanovíme zásadní minimum podstatných znalostí pro maturitní testy a ponecháme odborným a učňovským školám dostatek času pro odborné předměty.
19) Zliberalizujeme učňovské školství. Schopní řemeslníci a živnostníci se budou moci spolupodílet na vzdělávání, vzít si (i nepravidelně) učedníky, obdržet státní příspěvek na jejich vzdělávání, a následně vystavit výuční list. Podpoříme zapojení firem do odborného výcviku žáků. V učňovských oborech dramaticky posílíme praxi. Budeme podporovat duální vzdělávání v oborech s výučním listem – přímé zapojení firem do odborného výcviku žáků).
20) Zastavíme přijímání studentů středních škol bez patřičných studijních předpokladů.
21) Zrušíme povinnost pedagogického vzdělávání pro odborníky v daném oboru.


Vysoká škola
22) Zajistíme bezplatné kvalitní vysokoškolské vzdělání pro nadané a pracovité absolventy středních škol, v oborech s reálnou poptávkou společnosti a zaměstnavatelů. Naopak se domníváme, že mladý člověk, který je líný nebo hloupý, nemusí 20 let pobývat ve vzdělávacích zařízeních podporovaných daňovými poplatníky.
23) Zrušíme akreditační úřad a pravomoc řízení systému VŠ přeneseme zpět na ministerstvo. Zastavíme hyperinflaci vysokoškolského vzdělávání nevalné úrovně v oborech s minimálním vědním obsahem.


Věda a výzkum
24) Podpoříme základní výzkum zejména v sepětí s mladou generací – tj. na univerzitách.
25) Provedeme audit výsledků vědecké činnosti a půjdeme striktně po výsledcích v poměru s finanční náročností.


Sport
26) Zrušíme novou statní Agenturu pro sport.
27) Posílíme tok finančních prostředků přímo jednotám a klubům. Chceme peníze dostat k trenérům mládeže.
28) Budeme podporovat sportovní školy a akademie.
29) Podpoříme zachování tzv. „rodinného stříbra" ve všech význačnějších sportech.
30) Podpoříme významné místní a regionální sportovní akce s dlouhou tradicí.

 
PRÁVO A SPRAVEDLNOST 
 
 
Jednoduchost, srozumitelnost, rychlost.


Obecná východiska
1) Snížíme počet právních předpisů a budeme se vždy snažit o jejich zjednodušení. Není potřeba na všechna lidská konání zákon.
2) Evropské právo nesmí mít přednost před naším ústavním pořádkem. Suverenita a bezpečnost našeho státu má pro nás prioritu. Nepřipustíme předávání dalších pravomocí do EU.
3) Zpřísníme zakládání a kontrolu fungování politických neziskových organizací, a to zejména pokud jde o jejich financovaných ze zahraničí.
4) Budeme důsledně chránit svobodu slova a projevu i za cenu trestněprávní represe vůči cenzorům.
5) Zásadně nepřipustíme zavádění prvků politické korektnosti v českém právním řádu, například pokusy o právní úpravu předsudečné nenávisti.
6) Veřejný ochránce práv nebyl zřízen k tomu, aby byl nástrojem politických neziskových organizací k obtěžování lidí. Tuto instituci zrušíme.


Soudnictví a advokacie
7) Zásadně se stavíme proti nezávislosti státních zastupitelství – není to čtvrtá síla ve státě, ale součást odpovědné moci výkonné.
8) Podpoříme po vzoru zahraničních úprav vznik institutu vyšetřujícího soudce, který by dozoroval vyšetřování nad trestnými činy státních zástupců. Není dobré, aby se státní zástupci vyšetřovali navzájem a docházelo například ke krytí nezákonných manipulací v trestních řízeních.
9) Zrychlíme soudní řízení (nejen zvýšením odpovědnosti soudců a státních zástupců). Zásada rychlosti řízení je klíčový prvek práva na spravedlivý proces.
10) Pozice soudce má být vrcholem právnické kariéry. Podpoříme prostupnost právnických profesí při obsazování postu soudců.
11) Chceme obnovit diskusi o časově omezeném mandátu soudních funkcionářů a jeho délce.
12) Změníme výběr přísedících. Půjde o náhodný výběr z voličských seznamů pro konkrétní případ. Výkon funkce bude povinný, nejvýše však dvakrát za život. Vyloučeni budou lidé nemocní a trestaní. Náhodný výběr zajistí zastoupení všech skupin společnosti a mezi soudcem a přísedícím se nevytvoří bližší vztah. Přísedící tak nebude ve vleku soudce.
13) Přiměřeně navýšíme odměny advokátů ex offo.
14) Zamezíme jakýmkoli průlomům do mlčenlivosti advokáta.


Trestní právo
15) Jsme pro větší využití alternativních trestů u méně závažných trestných činů.
16) Narovnáme trestní sazby - není možné za hospodářské trestné činy ukládat tresty srovnatelné s tresty za vraždu.
17) Omezíme automatické nasazování odposlechů a sledování soukromí často nevinných osob bez souvislosti s trestní kauzou.
18) Osobám, kterým bylo uděleno státní občanství ČR, a kteří následně odjedou bojovat do zahraničí za islamisty nebo se dopustí teroristického útoku, je třeba státní občanství odebrat, byť za cenu změny Ústavy.


Civilní právo procesní
19) Zlevníme exekuční řízení. Exekuční činnost je výkonem veřejné moci. Stát by tedy za ni neměl účtovat DPH, čímž zásadně uleví dlužníkům, kteří hradí náklady spojené s exekucemi. Novelou vládního nařízení snížíme pevnou část zákonného úroku z prodlení na polovinu (tj. na 4 % p.a.).
20) Jsme zásadně proti zavedení institutu skupinových žalob v jejich široké podobě, jako zneužitelnému politickému nástroji nestátních neziskových organizací v boji s údajnou diskriminací.  

 
ZDRAVOTNICTVÍ 
 
 
Podpora léčení příčin, nejen řešení následků. U pacienta i u zdravotnického systému.
1) Základní zdravotní péči budeme garantovat jako dostupnou a bezplatnou pro všechny občany. Zachováme princip mezigenerační solidarity, jakož i solidarity zdravých s nemocnými.
2) Budeme dbát na posílení role nás občanů v péči o své zdraví a zároveň se zasadíme o garanci státu nad kvalitou poskytované péče a zaváděním nových vyšetřovacích a léčebných metod a prostředků. Rovněž posílíme roli preventivní medicíny jako nejúčinnějšího prostředku v boji s nemocemi.


Lékaři a zdravotnický personál
3) Podpoříme práci zdravotních sester jako hlavního pilíře péče o pacienty. Uvědomujeme si, že především na zdravotních sestrách leží největší tíha zdravotní péče a to v kterékoliv oblasti. Zdravotní sestřičky musejí být „vráceny" pacientům, prestiž jejich profese musí být posílena nikoliv návaly byrokracie nebo povinným vysokoškolským vzděláním, ale skutečnou možností nám pacientům pomáhat, mít na nás čas a zároveň mít čas na sebe a svoji rodinu. Systém vzdělávání zdravotních sester a laborantů vrátíme k původnímu systému středoškolského vzdělávání ukončeného maturitní zkouškou tak, aby po maturitě a jednoroční praxi ve zdravotnickém zařízení byli zdravotní setra, zdravotní bratr nebo laborant plně kvalifikováni. To nebrání dalšímu dobrovolnému vysokoškolskému vzdělávání zdravotních sester a laborantů.
4) Vážíme si práce lékařek a lékařů, zjednodušíme jejich nástup do lékařské praxe rozšířením nabídky rezidenčních míst pro čerstvé absolventy lékařských fakult. V oblasti vzdělávání podstatným způsobem urychlíme postgraduální vzdělávání tak, aby bylo prostupné, srozumitelné a hlavně kratší.
5) Zasadíme se o větší atraktivitu práce žen ve zdravotnictví umožněním kratších úvazků a podporou „24 hodinových školkových zařízení" do našich nemocnic s cílem omezit odchody žen po mateřské dovolené ze směnných provozů.


Primární péče, menší zdravotnická zařízení
6) Dále posílíme primární péči, tedy praktické lékaře pro dospělé a praktické lékaře pro děti a dorost. Především zjednodušíme přechod a přípravu na výše uvedené obory pro kvalifikované lékaře některých dalších klinických oborů. Jde především o všechny obory vnitřního lékařství, pediatrie, pracovního lékařství, lékaře s kvalifikací anesteziologie a resuscitace, lékaře záchranných složek, intenzivní medicíny, atd., kteří po splnění určité praxe (pět let po atestaci plus získání Diplomu celoživotního vzdělávání České lékařské komory) mohli rovnou přejít do oboru praktický lékař pro dospělé či (u pediatrů) praktický lékař pro děti a dorost.
7) Budeme podporovat i menší nemocniční zařízení, neboť i ta mají při splnění základních odborných, personálních a věcných podmínek právo na samostatnou existenci. Ne každý a s každou diagnózou může a má být léčen ve fakultní nemocnici.


Zdravotní pojištění
8) V oblasti zdravotního pojištění, budeme garantovat stávající model „zdravotní daně", protože o zdravotním pojištění nelze mluvit, včetně povinného „zastropování" individuálních nákladů na poskytovanou péči jako ochranu dostupnosti zdravotní péče pro všechny.
9) Zachováme existenci více zdravotních pojišťoven, přičemž jejich vzájemnou konkurenci v boji o nás pojištěnce podpoříme možností slev na části pojistného v případě dodržování zdravého životního stylu (nekuřáctví, absence alkoholismu, nepřítomnost obezity, dodržování systému nastavené prevence a podobně). Státní pojištěnce (především důchodci, matky na mateřské dovolené a podobně), kteří neplatí zdravotní pojištění, budeme motivovat pomocí slev (bonusů) při úhradě doplatků za léky či vitamíny, lázně a další ze zdravotního pojištění nehrazenou péči.
10) Umožníme komerční připojištění zdravotní péče. Tedy připojištění na nadstandard, nehrazený zdravotnický materiál, léčivý prostředek s doplatkem, případně zdravotním pojištěním nehrazenou ale uznanou léčebnou metodu či lázeňskou, rehabilitační, stomatologickou či podobnou péči.
11) Zavedeme možnost státem daňově zvýhodněného komerčního spoření na dlouhodobou zdravotně-sociální péči, jakou je pobyt v různých ústavech následné péče či ošetřovatelských domovech.

 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
 
Chceme chránit přírodu pro lidi, ne proti lidem.


Veřejný zájem
1) V ochraně přírody budeme respektovat veřejný zájem na ochraně přírody jako každý jiný veřejný zájem, kdy jeden nebude automaticky nadřazen druhému.
2) O veřejném zájmu budou rozhodovat zejména nositelé konkrétních odpovědností, kteří jsou voleni veřejností ve volbách. Nikým nevolené a daně neplatící spolky a neziskové organizace omezíme ve správních řízeních.
3) Budeme prosazovat spolupráci ochrany přírody s praktickými zemědělci a lesníky.
4) Budeme podporovat snižování emisí v oblastech, kde je to racionální technicky schůdné a ekonomické. Nebudeme se zavazovat k nesplnitelným kvótám na produkci CO2 a nepodpoříme antifosilní zákon.
5) Budeme prosazovat suverenitu ČR v oblasti sestavy vlastního „energetického mixu", který zajistí našim občanům dostatek energie za rozumné ceny a nebude poplatným žádným ideologiím.

Zákony, dotace
6) Zastavíme dotační podporu biopaliv a zamezíme přimíchávání bioložky do pohonných hmot.
7) Zastavíme státní podpory a dotace pro neziskové organizace, u kterých je evidentní, že v ochraně přírody podporují ideologie neslučitelné s reálnými potřebami našich občanů a přírodními zákonitostmi. V ochraně přírody budeme podporovat odbornost, ne ideologie.

Voda, emise, energetika
8) Budeme podporovat opatření, které povede k udržení vody v krajině, v půdě i v lesích. Za tím účelem budeme podporovat obnovení historických vodních děl a v případě potřeby budeme budovat i díla nová.
9) Budeme podporovat infrastrukturu v procesu čištění odpadních vod a vytvářet podmínky, aby vodní zdroje pro průmysl byly využívány efektivně a racionálně.

Odpady
10) Vše je v podstatě recyklovatelné a znovupoužitelné. Chceme tímto způsobem hledat a nalézat ekologická a ekonomická řešení i v oblasti nakládání s našimi komunálními a obalovými odpady.
11) V návaznosti na dlouholetý a funkční český systém nakládání s komunálními odpady chceme tento systém dále rozvíjet a nikoliv vymýšlet jiná, ekonomicky nákladná a komplikující řešení.
12) Urychlíme proces řešení starých ekologických zátěží a kontaminovaných míst s důslednou kontrolou účinnosti prováděných sanací.
13) Chceme zamezit nekontrolovanému a ilegálnímu ukládání nebezpečných odpadů typu kontaminovaných popílku, kalů z čistíren odpadních vod v prostředí.
14) Budeme podporovat české výrobky - mimo jiné z důvodu menší ekologické zátěže pro jejich dopravu


Lesnictví
15) Jsme proti privatizaci Lesů ČR. V zákoně o lesích zůstane ustanovení o nezcizitelnosti lesů v majetku státu. U Lesů ČR budeme klást důraz na podporu ostatních funkcí lesa, jako jsou funkce klimatické, hydrologické, půdoochranné, ale i rekreační. Považujeme to za přímou a výlučnou odpovědnost státu.
16) V lesích zastavíme holoseče. V pěstování lesa budeme podporovat druhovou rozmanitost vysazovaných druhů dřevin s respektováním jejich přirozených ekologických nároků. Omezíme výsadbu smrku ztepilého. Zasadíme se o snížení stavů spárkaté zvěře, která v lesích působí nadměrné škody na vysazených dřevinách.
17) Aktivisté nebudou rozhodovat o kůrovci v lesích, to budou dělat lesníci.
18) Změníme vyhlášku na kácení dřevin rostoucí mimo les. Majitel pozemku si sám rozhodne, zda na vlastním pozemku pokácí svůj vlastní strom nebo nikoli (nikdo jiný o tom rozhodovat nebude).
19) Budeme nadále prosazovat volný vstup veřejnosti do lesů. Nepřipustíme omezení z důvodů ekologických, majetkových či jiných. Rizika a následky ponese vždy jen návštěvník lesa, nikoli majitel a správce.

Chovatelství
20) Budeme podporovat návrat dobytka na pastviny a místo agrochemikálií větší využívání statkových hnojiv. Na polích a zemědělských plochách budeme podporovat zadržení vody v krajině, protierozní opatření, návrat organické hmoty do půdy, budování remízků, větrolamů, neprodukčních zelených pásů, rozdělení obřích lánů do menších celků a zvyšování biodiverzity.
21) Podpoříme včelaře a včelařství především omezením bezohledného používání chemických postřiků, zejména řepky.

Chráněná území
22) Budeme podporovat aktivní ochranu přírody v současných chráněných oblastech a národních parcích, nové národní parky vyhlašovat nebudeme.
23) Do národních parků vrátíme povinná ustanovení o ochraně lesa proti škůdcům a povinnosti vysazování nových stromů. Toto bude platit na celém území národních parků, mimo první zóny, tak jak tomu bylo až do roku 2018

 

  2/ BOHATSTVÍ VZNIKÁ Z PRÁCE HUMPOLIK.EU  
 3/ ŽIJEME V ČESKÉ REPUBLICE

  

 

 

 

Login Form

Počasí Hodonín - Slunečno.cz

 Podporují mne

 
 logo autoservis toth
 pasologo
 spacek1
 svazčeskýchpotápěčů
 sykoralogo
 VZP modul A CMYK page 001
 Snmek obrazovky 2013 06 03 v14.39.05
 servis Hodonin

Joomla! 3.9.18  —  © 2019 humpolik.eu

Běž nahoru
JSN Epic 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework