Vliv běhání na lidský organismus

běh Dubné

  Běh je bezpochyby osvědčenou medicínou. Má velmi pozitivní vliv na lidský organismus. Je přínosem pro tělesné i duševní zdraví.

Plavání a jeho vliv na zdraví

plavani

Ideální celoroční aktivita. Přesně tak bychom mohli charakterizovat plavání. V zimě totiž můžeme navštěvovat kryté bazény, zatímco v létě to mohou být třeba plovárny, stejně jako přírodní nádrže, nebo rybníky.

Čti dál...

10 pozitivních vlivů cyklistiky na zdraví

koloaja

Pozitivní účinky sportu jsou prokázané. Sport nám dokáže zlepšit náladu, pomáhá nám zapomenout na starosti......

Čti dál....

 

haha
 
 
 Pohybová aktivita se stává v posledních letech stále více opomíjeným aspektem lidského života. Není tomu tak právem. Pohyb je základním projevem člověka od pradávna a lidský organismus je právě na něj navyklý. Jak ovlivňuje pohybová aktivita naše zdraví a jakým způsobem se o ni můžete opřít při řešení zdravotních komplikací?
 
                                                               AKCE 2020
       
Běh Velká Morava 4.4.    
Potápěči čistí lagunu Pasohlávky  9.5.2020  ........ ZRUŠENO
Dubenský běh  16.5    ZRUŠENO
Kréta  11.6-21.6    
       
 T-mobile běh  !!!  16.9.2020    Přihláška
       
Mezinárodní setkání na lávce Mikulčice-Kopčany 31.12. 12:00  

 

 

 

3/ Žijeme v České republice

Demokracie jenárodní záležitostí. Lidé musí mít možnost demokraticky kontrolovat veřejnou moc. Očeských zákonech musí rozhodovat čeští politici, kteří skládají účty českým voličům. Ne nikým nevolení úředníci, aktivisté alobbisté. Občanské svobody českých občanů jsou dnes vnejvětším ohrožení zaposledních 30let. Náš život seodehrává vČeské republice, řešme české problémy ačeské zájmy, nikoli zájmy někoho jiného (alespoň tak jako todělá Maďarsko aPolsko).
Např.

  • Vrátíme náš vztah kEU předLisabon. Český parlament nesmí být jen podřízeným orgánem schvalující zákony napsané někde jinde.
  • Nepřipustíme předávání dalších pravomocí EU.
  • Občan-rodina-obec-stát jsou základní jednotky společnosti. Budeme jehájit.
  • Zrušíme desítky úřadů (nejen ombudsmana).
  • Budeme hájit svobodu slova veveřejném prostoru. Zabráníme cenzuře názorů naFacebooku adalších sociálních sítích.
  • Zabráníme politickým aktivitám zezahraničí placených organizací působící vnašem „neziskovém“ sektoru.
  • Naší měnou zůstane česká koruna.
  • Prosadíme, aby hlavním úkolem armády byla ochrana národní svrchovanosti aúzemní celistvosti.
 
OBRANA ČESKÉ REPUBLIKY 
 
 
Budeme bránit svoji zemi

Armáda České republiky
1) Základním smyslem existence armády bude obrana území České republiky vlastními silami.
2) Armádu nebudeme budovat ani zneužívat jako expediční vojsko. Stavíme se proti nasazení v zemích, kde to nedává smysl nebo kde jejich působení odporuje českým národním zájmům. Nebudeme podporovat sny některých států o revizi postkoloniálního uspořádání světa vojenskými prostředky.

Obranná politika, NATO
3) Hájíme základní princip, že obranyschopnost České republiky není dána silou jejích obranných sil a prostředků, ale je podmíněna pěstováním nejhlubšího občanského přesvědčení o loajalitě k našemu území, k ochotě a občanské a vlastenecké připravenosti hájit svobodu, nezávislost a civilizační hodnoty naší země.
4) Obrannou politiku budeme tvořit v nejtěsnější koordinaci s naší zahraniční politikou. Obrana našeho území je podmíněna aktivním budováním přátelských a mírumilovných vztahů nejen s přímými sousedními státy, ale i se státy, se kterými Česká republika hranice nemá.
5) V mezinárodním prostředí bude naše obrana stát na pilíři kolektivní obrany států v rámci aliance NATO. Dodržování českých spojeneckých závazků k NATO však chápeme i jako naši aktivní účast na nutné reformě této aliance.
6) Naprosto nepřijatelná je pro nás snaha EU, Francie a Německa vytvořit evropskou armádu. K blokování tohoto plánu využijeme všech našich sil a budeme se podílet na formování koalice evropských států, které tuto iniciativu také odmítají.
7) Budeme usilovat o mnohem aktivnější mezinárodní spolupráci s dalšími zeměmi našeho regionu, ke kterým máme kulturně i historicky blízko.

Rozpočet a akvizice
8) Hlásíme se k závazku dosažení 2% podílu obranných výdajů na hrubém domácím produktu od roku 2024 a na stabilizaci výdajů na této úrovni i v dalších letech, bude-li to vzhledem ke stavu modernizace a udržování armády účelné.
9) Ministerstvo obrany musí vždy jednat transparentně. Zasadíme se o nastavení a dodržování pravidel pro provádění čistých a rovných průzkumů trhu a transparentní komunikaci s dodavateli.
10) Český obranný průmysl nepotřebuje ochranářská opatření, ale naopak jasně vykolíkované a rovné hřiště. Podpoříme české výrobce s jejich mezinárodně uznávanou kvalitou.
11) Strategické obranné akvizice musíme umět využít ve prospěch zahraniční politiky. Strategické nákupy nám musí přinášet mnohem vyšší přidanou hodnotu v oblastech průmyslové spolupráce a vzdělávání.
12) Státní podniky a příspěvkové organizace nejsou od toho, aby suplovaly soukromý sektor. Provedeme audit státních podniků a státních příspěvkových organizací založených, resp. zřízených Ministerstvem obrany a prověříme jejich hospodaření.

Lidské zdroje
13) Podporujeme nárůst počtu vojáků z povolání. Kvalitu a počet vojáků z povolání však nezvýší snižování laťky pro vstup do armády, ale naopak zvýšení její prestiže v očích veřejnosti i zásadní zlepšení podmínek vojáků pro výkon jejich práce.
14) Zatraktivníme zaměstnání v armádě a na ministerstvu obrany mladým lidem a lidem z praxe, kteří by omladili a rozpohybovali konzervativní a nepružné mechanismy státní správy.
15) Nárůst vojáků musí mířit do bojových útvarů, nikoli do administrativy.

Vzdělávání, věda, výzkum a inovace
16) Podporujeme zdravý patriotismus a národní sebevědomí. Chceme motivovat žáky, aby přemýšleli o naší historii i současnosti a cítili hrdost na ty, kteří obětovali svůj život nebo svobodu v boji za hodnoty Československa a České republiky.
17) Nepodporujeme zavádění povinné branné výchovy do škol. Tento citlivý předmět musí zůstat dobrovolným a volitelným. Budeme však podporovat sportovní, lyžařské, vodácké a další tradiční školské instrumenty zvyšující zdatnost národa.
18) I nadále hodláme podporovat činnost Vojenského historického ústavu a Vojenského ústředního archivu jako předních pracovišť pro uchovávání národní paměti.
19) Zasadíme se o významnou redukci dotačních programů pro neziskové organizace v oblasti obrany. Zajistíme, aby klíčové aktivity spojené s rozvojem vojenské historie a vojenských tradic převzalo do své režie ministerstvo obrany.
20) Podporujeme vojenské vzdělávání, ale pouze v oblastech s jasnou vojenskou přidanou hodnotou, kterou nelze získat na jiných vysokých školách. Provedeme audit kapacit vzdělávacích institucí ministerstva obrany.
21) Oblast výzkumu, vývoje a inovací je pro obranyschopnost České republiky klíčová. Peníze určené pro vědu, výzkum a inovace budeme směrovat pouze do projektů s vysokou přidanou hodnotou a v úzce vymezených oblastech, ve kterých jsou a mohou být české vysoké školy, výzkumné instituce a podniky světovou špičkou.

 
MÍSTNÍ ROZVOJ 
 
 
O místním rozvoji se má rozhodovat v místě, nikoliv v Praze. Levnější bydlení prioritou.
1) O místním rozvoji se má rozhodovat na místní úrovni.
2) Výrazně redukujeme složitý a nepřehledný systém dotací od mnoha poskytovatelů (ministerstva, fondy, agentury, místní akční skupiny, kraje ...).
3) Získané peníze přerozdělíme obcím přímo, prostřednictvím zákona o rozpoč. určení daní.
4) Nechceme rozhodovat z Prahy o tom, zda např. v Karlově Studánce potřebují rozhlednu, nebo raději novou kanalizaci. Rozhodování vrátíme na úroveň jednotlivých obcí s tím, že dohled by nad nimi držely jejich obce s rozšířenou působností a Ministerstvo financí.
5) Ministerstvo pro místní rozvoj je zbytečná a drahá instituce. Budeme usilovat o jeho zrušení. Kompetence Ministerstva pro místní rozvoj, které jsou zbytečnou šikanou občanů, firem či organizací, zrušíme. A jiné převedeme přímo na obce.

Rozhodování na úrovni měst a obcí
6) Místní rozvoj budeme financovat tak, že obcím a jejich obcím s rozšířenou působností zvýšíme daňové výnosy.
7) Prosadíme rychlý a bezplatný převod nemovitého majetku státu na obce v jejichž kat. se nachází.
8) Chceme, aby se o veřejné zakázky mohl bez zbytečné administrativy ucházet co nejširší okruh možných dodavatelů včetně drobných podnikatelů. Zákon o zadávání veřejných zakázek a pravidla zadavatelů musí být přehledná a jednoduchá.
9) Klademe důraz na podporu podnikání českých firem. V regionech chceme umožnit legální možnost zvýhodnění místních dodavatelů alespoň u veřejných zakázek malého rozsahu.
10) Cestovní ruch budeme podporovat skrze kvalitní a funkční dopravní infrastrukturu, podporu podnikání a sníženou daňovou sazbou.
11) Ministerstvu pro místní rozvoj podřízenou organizaci Českou centrálu cestovního ruchu – CzechTourism je třeba decentralizovat.
12) Turistická informační centra mají nejen předávat informace turistům, ale i aktivně pracovat na propagaci regionu a vytváření nových příležitostí a posílíme je.

Zjednodušení zákonů
13) Stavební zákon zásadně zjednodušíme.
14) Podmínky získání stavebního povolení jsou složité a získání stavebního povolení trvá neúměrně dlouho. Nemůžeme žít ve státě, kde je jednodušší postavit stavbu tzv. „na černo" a poté ji dodatečně legalizovat.
15) Stavební řízení nemůže lidem komplikovat život na dlouhé měsíce či roky. Lidé nemohou čekat na obchvat města 10 až 20 let.
16) Zlevníme bydlení ve velkých městech. Důvodem vysokých cen bydlení, ať už nájemního nebo vlastnického, je nedostatek bytů způsobovaný byrokratickými překážkami, vyčerpaností územních plánů a neochotou aktivistických samospráv k rozvoji města v potřebné míře. Budeme prosazovat odstraňování zbytečné byrokracie a územní plány s dostatečnou nabídkou pro rozvoj bydlení, vždy však s ohledem na stávající obyvatele měst. Podporujeme městské družstevní bydlení jakožto cestu k vlastnickému bydlení i pro občany, kteří nedosáhnou na hypotéku.
17) Zrušíme daň z prodeje či převodu nemovitostí.
 
KULTURA 
 
 
Podpora kultury nemůže spočívat jen v dotacích a grantech pro vybrané umělce.


Památky, muzea, galerie, knihovny
1) Unikátní památkový fond je zdrojem velkých příjmů z turistického ruchu – zasadíme se o vytvoření přímé vazby mezi příjmy z turistiky a výdaji na záchranu a údržbu památkového fondu.
2) Zavedeme jeden volný den vstupu občanů do muzeí, galerií a památek, které jsou státní, krajské či obecní.
3) Zjednodušíme fungování památkových objektů a vydávání stanovisek pro žadatele o opravy nemovitostí v památkových zónách či památkových rezervacích. Proto odbory památkové péče a ochrany vrátíme pod Národní památkový ústav.


Ochranné svazy
4) Nepřipustíme další šikanu pořadatelů kulturních akcí, provozovatelů hotelů a restaurací a dalších živnostníků ze strany tzv. „ochranných organizací". Odmítáme soukromé daně. Zákonem opět zajistíme státní dohled nad ochrannými svazy.


Živá kultura a podpora umělců

5) Budeme nadále podporovat tradiční Základní umělecké školy.
6) Živé profesionální umění nemá dostatek prostředků. Dáme předvídatelnou jistotu státního
kofinancování infrastrukturním festivalům jako dnes mají divadla, sbory a orchestry. Prosadíme novelizaci „Programu" státní podpory" a ukončíme soudní spory a diskriminaci žadatelů o podporu.
7) Příspěvkové organizace zajišťující chod kultury – Národní divadlo, Národní galerie, Národní muzeum, Česká filharmonie a další nevystavíme žádné nejistotě. I proto odmítneme již několik let připravovaný zákon o Veřejných kulturních institucích, který není nic jiného než ekonomickým tunelem a snahou vyvést a volně nakládat s nemovitým majetkem příspěvkových organizací. Český model a forma příspěvkových organizací je v Evropě zcela ojedinělý, efektivní a kontrolovatelný. Chceme, aby tyto příspěvkové organizace mohly nadále občanům poskytovat v dostupných cenách veřejnou kulturní službu.
8) Důležitá je amatérská a regionální kultura. Systém její podpory musí být nastaven prostřednictvím krajů a měst.


Česká televize
9) Česká televize je státní televizí (není soukromá), a proto má být Příspěvkovou organizací jako například Národní divadlo, přímo řízená ministerstvem kultury. Televizní daň, nazývaná „koncesionářský poplatek" musí sloužit k tvorbě a vysílání pouze nekomerčních pořadů (sport postižených; klasická hudba; vysílání pro menšiny a podobně). Pořady komerční, zábavné a zpravodajské mají dostatek bezplatné alternativy.


Řízení kultury, ekonomika
10) Ředitelé státních příspěvkových organizací budou vždy jmenováni až po otevřených výběrových řízeních, kdy rozhodovat při jejich jmenování bude zejména odbornost.
11) Nechceme, aby se o peníze určené církvím dle „Zákona o církevních restitucích" krátila podpora památkám, na živou kulturu či na knihovny. Proto peníze určené církvím chceme nechat proplácet přes ministerstvo financí, nikoli přes Ministerstvo kultury jako doposud.

 
VNITRO A POLICIE 
 
 
Chceme vládu práva, pořádek. Bezpečnou zemi bez nutnosti zátarasů a ozbrojených vojáků v ulicích měst.

1) Nedopustíme vznik „no-go zón", tedy lokalit, kde by neplatily nebo nebyly vymahatelné zákony naší země.
2) Odmítáme lživé označování diskuse o prevenci bezpečnostních rizik za vyvolávání strachu a nenávisti.
3) Budeme vždy podporovat právo občanů na informace, svobodu projevu a pluralitu názorů. A nezneužijeme policii pro potírání těchto práv. Nesouhlasíme s existencí žádného úřadu, jehož agendou je určovat co je pravda a co lež.
4) Budeme vždy hájit právo všech slušných bezúhonných občanů vlastnit a nosit zbraň. Omezování práva slušných bezúhonných občanů na vlastnictví a nošení zbraně vnímáme jako aktivitu ohrožující svobodu a demokracii ve společnosti.


Státní služba
5) Nepovažujeme za správné, aby zákon o státní službě znemožňoval personální obměnu ve vrcholných řídících pozicích jednotlivých resortů. Odborný aparát státní služby musí být stabilizován od vedoucích odborů níže.


Policie České republiky
6) Policie musí sloužit obraně našich životů, naší bezpečnosti a našich majetků.
7) Budeme prosazovat, aby Policie ČR byla kvalitní a profesionální službou všem slušným lidem, ale současně i obávaným represivním nástrojem státu vůči zločincům.
8) Policii ČR chceme očistit od všech politických vazeb, musí být absolutně apolitická a nestranná.
9) Mnohem více se budeme soustředit na ochranu našich hranic. Zajistíme dovybavení Cizinecké policie potřebným materiálně technickým vybavením pro zjišťování nelegálních přechodů hranic.
10) Budeme prosazovat více kompetencí a důslednosti policistů při řešení i bagatelních porušení zákona jako je rušení nočního klidu, narušování občanského soužití apod.
11) Chceme, aby Policie ČR odhalovala a usvědčovala pachatele trestné činnosti, rozhodně však nedopustíme perzekuci občanů, kteří trestnou činnost verbálně odsoudí.
12) Policisté zpět do ulic. Chceme provést revizi administrativního zatížení policistů a v maximální možné míře ho redukovat, aby se rozšířil prostor pro výkon obchůzkové činnosti a budování osobní a místní znalosti mezi občany.
13) Chceme navrácení administrativních pracovních sil na výkonná oddělení Policie ČR tak, aby policisté a jejich vedoucí měli více času na policejní práci.
14) Vždy budeme preferovat prevenci před represí.


Policisté
15) Naší prioritou je doplnění početních stavů policistů o nové příslušníky, a za neméně důležitou však považujeme stabilizaci současných sloužících policistů.
16) Ve vztahu k Policii ČR a jejím příslušníkům budeme vždy preferovat stabilitu před reformou.
17) Nebudeme zpochybňovat výsluhové nároky stávajících policistů. Současně připravujeme pozitivní motivační program pro stabilizaci zkušených policistů na vrcholu svých fyzických i duševních sil tak, aby raději upřednostnili setrvání u policejního sboru, před přiznáním výsluhových náležitostí a odchodem do civilu.
18) Budeme se zabývat otázkou nezbytnosti formální vzdělanosti u policistů. Chceme umožnit i dlouhodobě úspěšně sloužícím policistům, kteří nedosáhli vysokoškolského vzdělání, postup do vyšších služebních hodností. Proto budeme prosazovat, aby podmínka vysokoškolského vzdělání pro ustanovení do vyšších služebních hodností mohla být nahrazena dlouhodobou úspěšnou odbornou služební praxí, obdobně jako je tomu u občanských zaměstnanců.
19) Prioritně budeme hájit práva a oprávněné zájmy řadových výkonných příslušníků Policie ČR, neboť na svých bedrech nesou hlavní tíhu a rizika výkonu služby a jejich zájmy jsou dlouhodobě opomíjeny.
20) V rámci mezilidských vztahů v Policii ČR chceme podporovat týmového ducha, vzájemnou sounáležitost příslušníků bez ohledu na funkci či služební zařazení.
21) Za nedílnou součást kvalifikačních předpokladů vedoucího příslušníka považujeme schopnost být oporou svým podřízeným a umět se za ně v případě potřeby postavit.
22) Rozhodně odmítáme „papalášské" manýry některých služebních funkcionářů a budeme z nich vyvozovat důsledky. Služební funkcionáři musí být podřízeným policistům vzorem, ne odstrašujícím příkladem.
23) Rovněž chceme posilovat hrdost příslušníků na policejní práci, každý příslušník musí mít pocit, že je platnou součástí Policie ČR, že jeho práce je důležitá, nebudeme podporovat elitářství.

 
ZAHRANIČNÍ POLITIKA 
 
 
Chceme samostatnou a sebevědomou zahraniční politiku. Zabráníme masové migraci i jiným zahraničním projektům.


Východiska

1) Česká republika dlouhodobě postrádá samostatnou, suverénní a sebevědomou zahraniční politiku, která by vycházela z vlastních, národních (státních) zájmů. Česká republika v předchozích desetiletích spíše pasivně akceptovala řešení a rozhodnutí, která velmi často nerespektovala či byla dokonce v konfliktu s národním zájmem, a podřizovala se jim.
2) Od všech současných významných českých politických směrů, od vlivných médií a z intelektuálních kruhů slyšíme, že nemůžeme jinak, že není alternativa. Tento způsob uvažování odmítáme a je nám cizí.
3) Příliš mnoho záležitostí týkajících se už i běžných drobností normálního života českých občanů se dlouhodobě rozhoduje mimo území České republiky lidmi, kteří naší zemi neznají a nerozumí jí, jimž naše národní zájmy nic neříkají, a proto nic českého ani nehájí. Tento stav musíme zásadně změnit, neboť naše zájmy obhájíme pouze my sami – nikdo jiný to za nás neudělá.

V4 a dobré sousedství – přirozené zázemí ČR
4) Dobré vztahy se všemi sousedy považujeme za základ a prioritu české zahraniční politiky. Platí to jak pro specifické bilaterální vztahy se Slovenskem, tak se státy V4, s nimiž nás pojí kulturní tradice, odpor k novým společenským utopiím a řada dalších zájmů podmíněných společnou historickou zkušeností.
5) Německo je naším největším hospodářským partnerem a zároveň hegemonem současné Evropské unie. Český a německý hospodářský, společenský a kulturní živel se v historii navzájem často pozitivně ovlivňovaly. Na tyto aspekty vzájemného soužití budeme navazovat. Temné a tragické okamžiky česko-německé historie považujeme sice za uzavřené, ale jejich důsledky za nezpochybnitelné. Principiálně odmítáme účelové „proevropské" přepisování německo-českých a česko-německých dějin. Naše zahraniční politika k našemu nejmocnějšímu sousedovi bude z těchto realit vycházet. Nebude motivována komplexy či pocitem podřízenosti, ale principem vzájemné rovnoprávnosti a oboustranné výhodnosti.
6) Chceme pěstovat nadstandardně dobré vztahy k historicky a kulturně blízkému Rakousku.

Evropská unie – jsme pro zásadní změnu
7) Současnou podobu EU považujeme za neudržitelnou. Záměry evropské integrace musejí vycházet ze zájmů evropských národů, musejí s nimi být projednány a jimi schváleny.
8) Evropské právo nesmí mít přednost před naším ústavním pořádkem. Český parlament nesmí být podřízeným orgánem schvalujícím zákony napsané jinde. Nepřipustíme předávání dalších pravomocí do EU. Chceme návrat fungování EU před Lisabonskou smlouvu. Nechceme být znovu zemí s omezenou suverenitou. Naši občané nehlasovali v referendu pro vstup do EU proto, že chtěli s existencí naší republiky skoncovat. Naopak, toužili po 40 letech vazalství po skutečné národní a občanské svobodě. Jejich naplnění je i naším cílem.
9) Zatímco snaha o stále těsnější unii narazila na strop a vyvolává rostoucí odpor mezi obyvateli členských zemí, mocenský bruselský byrokratický aparát stále agresivněji prosazuje svými nařízeními své cíle přes hlavy národních volených zástupců a vlád. Prostřednictvím masové migrace dochází k nevratným změnám ve složení původních národů Evropy a ruku v ruce s tím ke snahám o odbourání posledních prvků suverenity a možnosti členských států ovlivňovat svůj vývoj. Demokracie v Evropě je tím vážně ohrožena.
10) Jako řešení tohoto katastrofálního stavu v EU navrhujeme vytvoření Nové smlouvy pro Evropu. Jednoduchého textu, který vrátí většinu ztracených pravomocí členským zemím tak, aby byl možný návrat ke spolupráci svobodných nezávislých evropských států. Čím méně rozhodování zůstane na Bruselu, tím lépe pro Evropu. Pro vytvoření a schválení takového dokumentu budeme hledat podporu obdobně smýšlejících politických uskupení napříč EU.
11) Zásadní revizi zasluhují všechny hlavní pilíře evropské integrace, především euro a Schengen, neboť vývoj prokázal jejich nefunkčnost.
12) Odmítáme evropskou dotační politiku, která není nástrojem pro vyrovnávání rozdílu mezi jednotlivými členskými zeměmi. Stala se nástrojem k získávání výhod na trhu, je semeništěm obrovské korupce a nové zbytečné byrokracie. Často se jí prosazují politické cíle.

Bezpečnostní politika a další priority
13) Mír v Evropě trvá již 74 let. Je to především zásluhou NATO a vazby na USA. Posilování této spolupráce a aktivní participace na rozhodnutích Aliance je pro Českou republiku zásadní při zabezpečení vnější bezpečnosti. Severoatlantická aliance však více než dříve musí věnovat pozornost teritoriální obraně a boji proti terorismu, především islámskému, a mimo euroatlantickou zónu zasahovat pouze v omezených a dobře zdůvodněných případech na základě platného mezinárodního práva. Odmítáme snahy o vytváření paralelních evropských vojenských struktur.
14) Chceme rozvíjet vzájemně výhodné vztahy se všemi zeměmi světa, včetně Ruska a Číny. Respektujeme odlišné kulturní tradice a zvyky různých zemí a odmítáme vnucovat jiným zemím hodnoty či politické instituce, které jim jsou cizí.
15) Jsme proti snahám šířit umělé sociálně inženýrské pokrokářské koncepty a představy z úrovně mezinárodních organizací a vynucovat jejich zavádění u nás. Této nebezpečné tendenci chceme rozhodně bránit. Doktrínu lidských práv je třeba vrátit k jejímu původnímu účelu a zabránit jejímu zneužívání k rozkladu a ničení základů západní společnosti. Ideologie genderismu, multikulturalismu, ekologického alarmismu a další deformují nejen vnitrostátní prostředí, ale promítají se negativně i do mezinárodních vztahů. Tyto ideologie vyvolávají nejen společenské střety a napětí uvnitř jednotlivých zemí, ale ohrožují i vztahy mezi národy a státy na mezinárodní scéně. Vnucování ideologického „dobra" jiným považujeme v zahraniční politice za neakceptovatelný postoj a praxi.
16) Odmítáme masovou migraci jako nebezpečný projekt zneužívající bídu a naivitu obyvatel rozvojových zemí a ohrožující soudržnost a stabilitu zemí vyspělých. Příčiny masové migrace do prostoru EU vidíme jako jeden z důsledků hodnotové krize EU. Odsuzujeme manipulativní pokrytectví, s nímž je migrace odůvodňována a propagována. Rozhodování o ní musí zůstat ve výlučné pravomoci národních vlád.

Zahraniční politika a diplomacie ve službě ČR
17) V přístupu k zahraniční politice není pro nás určující ideologie, ani partikulární stranické či osobní zájmy, ale národní zájem České republiky. Tím je zachování České republiky jako nezávislého, suverénního národního státu českého národa a zajištění jeho bezpečnosti, územní integrity a prosperity pro současnost i pro budoucí generace. Optikou toho základního národního zájmu přistupujeme k zahraniční politice, vztahům se sousedy a spojenci, evropské i mezinárodní politice.
18) Odmítáme dosavadní praxi české diplomacie, která se chová podle rozhodnutí učiněných jinde a jinými. Konformita dosavadní české zahraniční politiky vyústila v nekritické a bezmyšlenkovité podlehnutí jak cizím zájmům a potřebám maskovaným jako údajně vyšší „evropské" či „lidskoprávní" priority a cíle, tak pokrokářské nesnášenlivosti ke všemu národnímu či tradičnímu.
19) Prosazujeme zahraniční politiku založenou na hodnotách demokracie bez přívlastků, svobodě, občanských a lidských právech a jejich důsledné obhajobě bez dvojích metrů. Realistickou a současně i pragmatickou.

Prosadíme, aby hlavním úkolem armády byla ochrana národní svrchovanosti a územní celistvosti.

 

       

 1/ BRAŇME NORMÁLNÍ SVĚT   NA HUMPOLIK.EU
 2/ BOHATSTVÍ VZNIKÁ Z PRÁCE 

      

 

 

Login Form

Počasí Hodonín - Slunečno.cz

 Podporují mne

 
 logo autoservis toth
 pasologo
 spacek1
 svazčeskýchpotápěčů
 sykoralogo
 VZP modul A CMYK page 001
 Snmek obrazovky 2013 06 03 v14.39.05
 servis Hodonin

Joomla! 3.9.18  —  © 2019 humpolik.eu

Běž nahoru
JSN Epic 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework