pište na mail: jura230950@gmail.com   datová schránka:  4s8b5rn
 můj facebook  můj twiter  registrace: 2000898

 Trikolóra hnutí občanů je politické hnutí založené na dobrovolném společenství občanů, kteří se chtějí účastnit a ovlivňovat život ve své obci, kraji a státě. Navazujeme na tradice naší evropské křesťanské civilizace, které jsou dnes z mnoha směrů ohrožovány. Hnutí Trikolóra chce rozvíjet humanitní a demokratické tradice naší společnosti a usiluje o uplatňování konzervativních hodnot v politice a v životě společnosti. Jsme připraveni vrátit lidem jejich zemi, bránit normální svět, rodinu, manželství, obec, stát. Víme, že bohatství vzniká z práce, a ne z dotací, bráníme národní demokracii a suverenitu České republiky.

 

§ 1

Základní ustanovení

(1) Politické hnutí nese název Trikolóra hnutí občanů (dále jen „hnutí“), jeho zkratka je Trikolóra.

(2) Hnutí je politickým hnutím ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování
v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Hnutí působí v České republice.

(4) Sídlem hnutí je Praha. 

§ 2

Programové zásady a cíle

(1) Budeme hájit tezi, že stát se nemá plést lidem do života. Politiky si neplatíme, aby vymýšleli nesmyslné zákony, nařízení a vyhlášky. Právních předpisů má být málo, ale mají být všeobecně respektované.

(2) Budeme hájit tezi, že stát má zaručovat základní (takzvaná negativní) práva: právo na život, na svobodu, na vlastnictví. V drtivé většině dalších aktivit přináleží státu zdrženlivost.

(3) Dokážeme dostat peníze z našich daní dobrým učitelům a dobrým ředitelům škol a necháme je pracovat.

(4) Zrušíme plošnou tzv. inkluzi. Zastavíme ideologickou indoktrinaci dětí ve školách.

(5) Budeme hájit české řidiče. Doprava musí být především rychlá a plynulá.

(6) Budeme hájit tezi, že manželství je svazkem jednoho muže a jedné ženy, to chceme prosadit do Ústavy.

(7) Budeme hájit tezi, že musíme chránit přírodu pro lidi, nikoli proti lidem. Aktivisté nebudou rozhodovat o kůrovci ani o občanech ve chráněných územích.

(8) Budeme tvrdě potírat organizované skupiny rozkrádající miliardy, nikoli vytvářet policejně-udavačsko-digitální stát, kde se nic nesmí.

(9) Budeme hájit tezi, že bohatství vzniká z práce.

(10) Budeme hájit tezi, že bohatství společnosti vzniká spontánními aktivitami svobodných lidí (a firem), nikoliv regulacemi, dotacemi a daněmi.

(11) Budeme hájit tezi, že daně jsou klíčovým symbolem moci státu nad jednotlivcem, a proto chceme trvale usilovat o jejich snižování a zjednodušování.

(12) Zrušíme zbytečné a nefunkční či vyloženě nebezpečné instituce a úřady. Budeme dlouhodobě snižovat státní výdaje.

(13) Zjednodušíme sociální systém tak, aby sloužil jen pro potřebné.

(14) Zrušíme dotace pro politické neziskovky.

(15) Zastavíme dotace velkým korporacím.

(16) Nebudeme poskytovat zahraničním firmám investiční pobídky.

(17) Budeme aktivně podporovat české firmy doma i v zahraničí.

(18) Budeme bránit národní demokracii, protože demokracie je národní záležitostí.

(19) Budeme hájit tezi, že lidé musí mít demokratickou kontrolu nad svými osudy i osudy své země.

(20) Budeme hájit tezi, že náš život se odehrává v České republice. Řešme české problémy a české zájmy, nikoli zájmy někoho jiného.

(21) Nepřipustíme předávání dalších pravomocí EU.

(22) Budeme hájit tezi, že občan-rodina-obec-stát jsou základní jednotky společnosti. Budeme je hájit.

(23) Budeme hájit svobodu slova ve veřejném prostoru. Zabráníme cenzuře názorů na Facebooku a dalších sociálních sítích.

(24) Zabráníme politickým aktivitám ze zahraničí placených organizací působících v našem „neziskovém“ sektoru.

(25) Budeme trvat na tom, že naší měnou zůstane česká koruna.

(26) Budeme hájit tezi, že hlavním úkolem armády je ochrana národní svrchovanosti a územní celistvosti.

(27) Podporujeme přátelství evropských národů a volný pohyb osob, zboží a služeb. Odmítáme nadřazenost Evropských směrnic českým zákonům. Česká republika musí mít suverenitu v přijímání zákonů – nebudeme provincií

Bruselu.

  

§ 3
Členství, práva a povinnosti

(1) Členem hnutí může být občan České republiky starší 18 let, který není členem jiné politické strany nebo hnutí, souhlasí s programovými zásadami a cíli podle § 2, chce se aktivně zapojit do činnosti hnutí a byl minimálně po dobu jednoho roku registrovaným příznivcem hnutí. Podmínku minimálně roční registrace jako příznivce hnutí může v odůvodněných případech předsednictvo prominout.

(2) O přijetí za člena hnutí rozhoduje předsednictvo hnutí, a to do 2 měsíců na základě přihlášky do hnutí a vyplněného dotazníku, je-li takový dotazník stanoven. Přihláška se podává předsednictvu hnutí prostřednictvím příslušné krajské rady, která k ní zaujme stanovisko.

(3) Nerozhodne-li předsednictvo jinak, musí být člen hnutí členem místní organizace, a to v místě svého trvalého bydliště, pokud je v něm místní organizace zřízená, jinak v místní organizaci nejblíže svému trvalému bydlišti.

(4) Pokud je přihláška o členství v hnutí zamítnuta, musí to být uchazeči písemně sděleno.

(5) Členové přípravného výboru se stávají členy hnutí dnem, kdy budou zmocněnci přípravného výboru doručeny stanovy s vyznačením dne registrace hnutí z Ministerstva vnitra. Ke vzniku jejich členství není potřeba splnění dalších podmínek vzniku členství podle těchto stanov.

 

§ 4

(1) Členství v hnutí zaniká:

a) úmrtím,

b) písemným prohlášením o vystoupení z hnutí doručeným tomu orgánu hnutí, jehož je členem,

c) vstupem do jiné politické strany nebo hnutí,

d) přijetím kandidatury na kandidátce jiné volební strany nebo hnutí bez souhlasu příslušného orgánu,
e) vyloučením,
f) nezaplacením členského příspěvku ve stanoveném termínu.
g)

(2) Členství ve hnutí se pozastaví:

a) na základě písemného oznámení člena doručeného příslušné místní organizaci a orgánům hnutí, jichž je členem, přičemž členství se

 pozastavuje od okamžiku doručení písemného oznámení místní organizaci,

b) ze závažných důvodů na základě rozhodnutí předsednictva.

(3) O zániku členství v hnutí podle odst. 1 písm. c) až g) a o pozastavení členství v hnutí podle odst. 2 písm. b) musí být dotyčný člen písemně vyrozuměn.

 

§ 5

(1) Člen hnutí, jehož členství nebylo pozastaveno, má právo:

a) účastnit se jednání členské schůze místní organizace, jíž je členem,

b) volit a být volen do funkcí v hnutí,

c) být informován o přijatých usneseních orgánů hnutí,

d) předkládat všem orgánům hnutí návrhy, náměty, stížnosti a připomínky,

e) svobodně vyjadřovat a obhajovat své názory a předávat je k rozhodnutí voleným orgánům hnutí,

f) v případě sporu se odvolávat k rozhodčí komisi,

g) účastnit se zasedání všech příslušných orgánů hnutí, jestliže se rozhoduje o jeho činnosti nebo chování.

 

§ 6

(1) Člen hnutí je povinen:

a) prosazovat cíle hnutí a podílet se na plnění programu hnutí,

b) řídit se stanovami a vnitřními normami hnutí,

c) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů hnutí,

d) plnit převzaté úkoly a nést za ně odpovědnost,

e) platit stanovené členské příspěvky,

f) neprodleně oznamovat předsedovi místní organizace změny kontaktních údajů, které jsou předmětem členské evidence.

 

§ 7

Registrovaní příznivci

(1) Jako příznivec hnutí se může zaregistrovat každý, kdo podporuje programové zásady a cíle hnutí. Registrovaným příznivcem se zájemce stane po vyplnění registračního formuláře a zaplacením stanoveného ročního příspěvku. Registrovaným příznivcem se může stát i občan starší 15 let.

 (2) Registrovaní příznivci hnutí nejsou členy hnutí ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Registrovaní příznivci hnutí mohou podávat návrhy orgánům hnutí, mohou se účastnit diskusních setkání, mohou být delegováni do odborných komisí a mohou kandidovat do veřejných funkcí na kandidátkách hnutí.

(4) Pro ukončení statusu registrovaného příznivce se přiměřeně použijí ustanovení o ukončení členství.

(5) Registrovaní příznivci mají právo se účastnit všech orientačních elektronických hlasování organizovaných hnutím.

 

§ 8

Vyloučení z hnutí

(1) O vyloučení z hnutí rozhoduje dvoutřetinovou většinou přítomných s konečnou platností předsednictvo hnutí. Návrh na vyloučení člena může podat kterýkoliv člen předsednictva, nebo na základě usnesení krajská rada, místní nebo krajský sněm.

(2) Před rozhodnutím o vyloučení z hnutí musí být člen pozván na jednání předsednictva, to mu před rozhodnutím dá možnost se hájit.

(3) Rozhodnutí o vyloučení musí být vydáno písemně a členu doručeno do 30 dnů od jednání předsednictva.

(4) Vyloučit člena z hnutí lze jen pro:

a) zvlášť hrubé porušení stanov,

b) soustavné zanedbávání základních členských povinností,

c) hrubé a zaviněné porušení povinností při hospodaření s majetkem hnutí,

d) spáchání úmyslného trestného činu, za který byl pravomocně odsouzen,

e) zneužití funkce v rámci hnutí nebo veřejné funkce,

f) opakované jednání, které poškozuje hnutí.

(5) Opětovné přijetí za člena hnutí je možné nejdříve po uplynutí 2 let od vyloučení. Při opětném přijetí je předsednictvo oprávněno rozhodnout, že znovu přijatý člen nesmí po dobu až tří let vykonávat žádnou funkci v rámci hnutí.

 

§ 9

Organizační struktura a orgány hnutí

(1) Na celostátní úrovni jsou orgány hnutí:

a) celostátní sněm,

b) předsednictvo,

c) kontrolní a revizní komise,

d) rozhodčí komise.

(2) Na krajské úrovni jsou orgány hnutí:

a) krajský sněm,

b) krajská rada,

c) krajská kontrolní a revizní komise,

(3) Na místní úrovni je orgánem hnutí schůze místní organizace.

(4) Statutárním orgánem hnutí je jeho předseda. Za hnutí jedná a zastupuje ho předseda hnutí, v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nemůže funkci předsedy vykonávat, ho zastupují místopředsedové hnutí, a to ve stanoveném pořadí. Kdo za hnutí podepisuje, připojí k jeho názvu svůj podpis a údaj o jménu, příjmení a funkčním označení.

(5) Hnutí v jednotlivých krajích může v hospodářských vztazích zastupovat předseda krajské organizace hnutí.

(6) Na krajské úrovni je orgánem hnutí se všeobecnou politickou působností krajská rada. Krajskou radu zastupuje předseda krajské organizace hnutí nebo místopředsedové krajské organizace ve stanoveném pořadí.

(7) Na místní úrovni je orgánem hnutí se všeobecnou politickou působností schůze místní organizace. Místní organizaci zastupuje předseda nebo místopředsedové místní organizace ve stanoveném pořadí.

(8) Funkční období příslušného orgánu hnutí končí vyhlášením výsledků nové volby orgánu hnutí nebo delegátů. Volební období předsedy a místopředsedů místních organizací končí vždy nejpozději 3 měsíce po volbách do zastupitelstev obcí. Volební období krajských rad, krajské kontrolní a revizní komise a delegátů krajských sněmů končí vždy nejpozději 3 měsíce po volbách do krajských zastupitelstev. Funkční období předsednictva hnutí, rozhodčí komise, kontrolní a revizní komise a delegátů celostátního sněmu končí vždy nejpozději 4 měsíce po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

(9) K ustavení nově zvoleného orgánu dochází neprodleně po nové volbě. Stávající funkcionáři jsou povinni do jednoho týdne řádně předat funkce svým nástupcům, a to včetně dokumentace a inventáře.

(10) Jestliže ve lhůtách podle odst. 8, nejsou zvoleny příslušné orgány hnutí podle těchto stanov, plní jejich funkci vždy vyšší orgán hnutí, a to až do řádného zvolení příslušného orgánu, v případě orgánů s celostátní působností plní tuto funkci předsednictvo.

(11) Všechny kolektivní orgány hnutí se řídí těmito stanovami a příslušnými jednacími a volebními řády, popř. statuty schválenými předsednictvem.

 Kolektivní orgány hnutí se mohou usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů a delegátů, není-li ve stanovách uvedeno jinak. K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů orgánu, není-li ve stanovách uvedeno jinak. Volba a odvolání předsedy a místopředsedů příslušných orgánů probíhá vždy tajným hlasováním. Způsob usnášení a rozhodování kontrolních a revizních komisí a rozhodčí komise stanovuje jejich statut.

(12) Pokud je to nezbytně nutné, může předseda nebo předsedající příslušného orgánu hnutí vyzvat všechny jeho členy k hlasování per rollam (písemně nebo elektronicky). O takto provedeném hlasování se vede zápis, kde je uvedeno hlasování jednotlivých členů. Usnesení je přijato, pokud se pro návrh vyjádří nadpoloviční většina všech členů příslušného orgánu. Bližší pravidla elektronického hlasování stanoví předsednictvo. Předsednictvo stanoví rovněž postup pro provádění orientačních elektronických hlasování registrovaných příznivců hnutí, které je nezávazné, ale příslušný orgán hnutí při svém rozhodování musí k jeho výsledkům přihlédnout a pokud rozhodne jinak, než je výsledek orientačního hlasování, musí své rozhodnutí odůvodnit a toto zdůvodnění zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(13) Orgány hnutí mohou rozhodnout, že nezvolení kandidáti na členy orgánu hnutí, který se obsazuje volbou, se podle pořadí získaných hlasů stávají náhradníky členů takového orgánu hnutí.

(14) Krajské organizace působí v hranicích vyšších územních samosprávních celků a sdružují všechny místní organizace hnutí na území daného kraje. Krajská organizace vzniká rozhodnutím předsednictva, které zároveň zvolí první krajskou radu, která plní svoji funkci až do krajského sněmu svolaného podle § 16 odst. 2.

(15) Místní organizace je základní organizační jednotka hnutí a působí v hranicích obce, kde je zřízena. Je tvořena minimálně pěti členy, z nichž alespoň jeden má trvalý pobyt v této obci. Místní organizace vzniká rozhodnutím ustavující schůze na základě předchozího souhlasu předsednictva hnutí. Ustavující schůzi svolává předseda krajské organizace nebo předsednictvo hnutí.

 (16) Místní organizace zaniká

a) usnesením místní organizace přijatým alespoň 2/3 většinou všech jejích členů,

b) usnesením předsednictva, pokud počet jejích členů klesne pod pět a tento stav trvá déle než jeden rok,

c) usnesením předsednictva, pokud svou činností závažným způsobem poruší stanovy hnutí, programové dokumenty hnutí nebo dlouhodobě poškozuje hnutí,

(17) V Praze je ustavena krajská organizace hnutí, místní organizace jsou ustanovovány na území městských částí.

 (18) Jednotlivé organizační složky hnutí mají právo činit úkony vymezené stanovami a dalšími vnitřními normami hnutí.

(19) K odchylkám od organizačního členění hnutí může dojít tehdy, jsou-li tyto odchylky účelné pro účinnou práci hnutí a byly schváleny předsednictvem.

 

§ 10 Celostátní sněm

(1) Celostátní sněm je vrcholným orgánem hnutí. Svoláván je předsedou hnutí na základě usnesení předsednictva.

(2) Celostátní sněm se schází podle potřeby, vždy nejpozději do konce funkčního období předsednictva hnutí. Dobu a místo konání celostátního sněmu a jeho program určuje předsednictvo.

(3) Mimořádný celostátní sněm hnutí musí být svolán na základě návrhu minimálně 1/2 krajských organizací, a to nejpozději do 3 měsíců od podání návrhu. Návrh na svolání mimořádného celostátního sněmu musí obsahovat ty body programu, pro které se má mimořádný celostátní sněm hnutí konat.

 

§ 11

(1) Delegáty celostátního sněmu s právem hlasovacím jsou:

a) členové předsednictva,

b) delegáti krajských organizací, kteří jsou voleni na krajských sněmech hnutí podle klíče stanoveného předsednictvem hnutí podle § 20. Minimální počet delegátů celostátního sněmu je 200. V případě, že má hnutí méně než 500 členů jsou delegáty celostátního sněmu všichni členové hnutí.

 

§ 12

(1) Celostátní sněm zejména:

a) vyhlašuje výsledek přímé volby předsedy hnutí,

b) volí a odvolává tři místopředsedy hnutí, jejichž pořadí se určí podle počtu získaných hlasů,

c) bere na vědomí aktuální složení předsednictva hnutí,

d) volí předsedu a členy kontrolní a revizní komise,

e) volí předsedu a členy rozhodčí komise,

f) schvaluje program hnutí a stanovy hnutí, případně jejich změny,

g) bere na vědomí zprávu předsedy hnutí,

h) bere na vědomí zprávu o činnosti klubu poslanců a klubu senátorů, pokud jsou zřízeny,

 i) bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolní a revizní komise a zprávu o činnosti rozhodčí komise,

j) bere na vědomí finanční zprávu a další zprávy,

k) určuje základní směr politiky hnutí pro další období,

l) rozhoduje tříčtvrtinovou většinou hlasů všech delegátů o zrušení, rozdělení nebo sloučení hnutí.

m) rozhoduje o způsobu naložení s majetkovým zůstatkem, který vyplyne z likvidace majetku a závazků v případě zrušení hnutí.

 

§ 13

Předsednictvo hnutí

(1) Předsednictvo je nejvyšším orgánem hnutí mezi celostátními sněmy. Má všeobecnou působnost a odpovědnost za činnost hnutí. Předsednictvo realizuje usnesení celostátního sněmu, řídí činnost hnutí v období mezi sněmy a rozhoduje ve všech záležitostech, které nejsou těmito stanovami výslovně vyhrazeny jiným orgánům.

(2) Předsednictvo předkládá zprávu o politické, organizační a finanční činnosti hnutí, zprávu o plnění usnesení celostátního sněmu; organizačně zajišťuje přípravu celostátního sněmu.

(3) Předsednictvo svolává předseda hnutí. Předsednictvo se schází podle potřeby, nejméně jednou za měsíc. Jednání předsednictva svolává a řídí předseda hnutí. Ve všech případech hlasování předsednictva rozhoduje při rovnosti hlasů hlas předsedy hnutí.

(4) Členy předsednictva jsou předseda hnutí, místopředsedové hnutí, dále bývalí předsedové hnutí za podmínky, že jim nebyla v průběhu funkčního období vyslovena nedůvěra podle odst. 5, písm. l) těchto stanov, dále předsedové krajských organizací hnutí, dále 7 nejúspěšnějších kandidátů podle získaných přednostních hlasů a to vždy právě jeden z každého ze 7 volebně nejúspěšnějších volebních krajů v rámci ČR z posledních voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Dále za celou ČR vždy aktuálně celkem 3 nejúspěšnější kandidáti, kteří získali v prvním kole senátních voleb nejvíce hlasů. V případě, že nejúspěšnější kandidát z výše uvedených voleb je již členem předsednictva z titulu funkce předsedy, místopředsedy, nebo předsedy krajské organizace, na místo v předsednictvu postupuje v pořadí další nejúspěšnější kandidát z příslušného volebního kraje nebo z jiného senátního obvodu. Členem předsednictva může být pouze člen hnutí.

(5) Předsednictvo zejména:

a) schvaluje roční rozpočet hnutí, roční uzávěrku hnutí a je oprávněno provádět v průběhu roku rozpočtová opatření; každoročně určuje termín splatnosti členských příspěvků a jejich výši; stanovuje výši ročního příspěvku registrovaných příznivců,

b) projednává politické otázky,

 c) koordinuje činnost představitelů hnutí ve volených a jmenovaných funkcích,

d) ukládá úkoly předsedovi, místopředsedům, řediteli sekretariátu, dalším členům předsednictva a orgánům hnutí,

e) rozhoduje o přijetí za člena hnutí,

f) rozhoduje o vyloučení člena hnutí,

g) rozhoduje o pozastavení členství podle §4 odst. 2. písm. b) a o obnovení pozastaveného členství,

h) na návrh předsedy hnutí jmenuje a odvolává ředitele sekretariátu,

i) jmenuje a odvolává předsedy a členy odborných komisí,

j) organizačně zajišťuje a řídí přímou volbu předsedy hnutí,

k) v období mezi sněmy volí a odvolává z řad svých členů místopředsedy hnutí,

l) může dvoutřetinovou většinou hlasů všech svých členů vyslovit nedůvěru předsedovi hnutí; v tom případě se do 3 měsíců koná nová přímá volba předsedy hnutí,

m) rozhoduje o složení kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Evropského parlamentu, zastupitelstev krajů, zastupitelstva hlavního města Prahy, rozhoduje o kandidátech do Senátu Parlamentu ČR, schvaluje kandidáta hnutí na prezidenta ČR,

n) dává předchozí souhlas se zřízením místních organizací a může svolat ustavující schůzi místní organizace,

o) rozhoduje o zrušení místních organizací,

p) rozhoduje o zřízení a zrušení krajských organizací a volí první krajskou radu nově zřízené krajské organizace,

q) schvaluje volební a povolební koalice na celostátní a krajské úrovni,

r) určuje klíč pro volbu delegátů na celostátní sněm hnutí, a to za předpokladu, že hnutí má v době rozhodnutí více jak 500 členů,

s) schvaluje jednací řád, volební řád podle § 20, příspěvkový řád, nominační řád, rozhodčí řád a statut kontrolní a revizní komise, rozhodčí komise a směrnici pro hospodaření a účtování v hnutí,

t) bere na vědomí zprávy kontrolní a revizní komise a rozhodčí komise,

u) určuje zmocněnce hnutí,

v) schvaluje mzdový předpis, organizační řád a pracovní řád,

(6) rozhoduje ve všech dalších záležitostech, ve kterých je třeba rozhodnout mezi celostátními sněmy, a nejsou vyhrazeny jiným orgánům hnutí,

(7) jednání předsednictva má právo se účastnit s hlasem poradním předseda rozhodčí komise, předseda kontrolní a revizní komise a ředitel sekretariátu.

  

§ 14

Předseda hnutí

(1) Předseda hnutí stojí v čele celého hnutí a je jeho statutárním orgánem. Svolává celostátní sněm a navrhuje mu program jednání. Svolává předsednictvo a navrhuje mu program jednání. Je oprávněn se zúčastnit všech zasedání orgánů celého hnutí; pokud není členem příslušného orgánu, vystupuje s hlasem poradním.

(2) Je volen přímo všemi členy hnutí.

(3) Předseda hnutí je oprávněn činit veškerá opatření, která se mu jeví jako nezbytná, neodporují-li výslovně stanovám.

(4) Předseda hnutí navrhuje jmenování a odvolání ředitele sekretariátu.

(5) Na postavení předsedů krajských organizací se ustanovení předešlých odstavců použije přiměřeně.

(6) Předsedové organizací a orgánů hnutí mohou dle svého uvážení na jednání

organizace nebo orgánu, kterému předsedají, přizvat další členy hnutí s hlasem poradním.

 

§ 15

Místopředsedové hnutí

(1) Místopředsedové hnutí zastupují předsedu hnutí v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nemůže funkci vykonávat, a to ve stanoveném pořadí. Předsednictvo může určit náplň působnosti místopředsedů a případně dalších členů předsednictva.

(2) Místopředsedové hnutí jsou oprávněni zúčastnit se všech zasedání orgánů hnutí (s výjimkou kontrolní a revizní komise a rozhodčí komise); pokud nejsou členem příslušného orgánu, vystupují s hlasem poradním.

  

 

§ 16
Krajské orgány hnutí

(1) Nejvyšším orgánem krajské organizace je krajský sněm. Sněm svolává předseda krajské organizace a navrhuje mu program jednání.

(2) Předseda krajské organizace je volen přímo všemi členy krajské organizace.

(3) Krajský sněm se schází vždy nejpozději do 3 měsíců po volbách do Krajského zastupitelstva. Dobu a místo konání krajského sněmu a jeho program určuje krajská rada. Mimořádný krajský sněm se koná nejpozději do 2 měsíců, rozhodne-li o tom předsednictvo, nebo požádá-li o to písemnou formou nejméně poloviny místních organizací.

 (4) Krajského sněmu se zúčastní s právem hlasovacím členové předsednictva z příslušného kraje, členové krajské rady a delegáti zvolení podle klíče podle § 20. Pokud počet členů hnutí v kraji nepřevyšuje 150, jsou delegáti krajského sněmu všichni členové hnutí v kraji.

(5) Krajský sněm projednává zejména:

a) zprávu předsedy krajské organizace,

b) zprávu o činnosti klubu zastupitelů kraje,

c) finanční zprávu a další zprávy, případně návrhy vzešlé na krajském sněmu.

(6) Krajský sněm dále:

a) hodnotí dosavadní činnost a stanoví základní politické úkoly krajské organizace na příští období a určuje způsob jejich plnění,

b) vyhlašuje výsledky přímé volby předsedy krajské organizace,

c) volí a odvolává dva místopředsedy krajské organizace,

d) volí předsedy místních organizací členy krajské rady a odvolává je,

e) volí předsedu a čtyři členy krajské revizní komise,

f) volí na období do dalšího krajského sněmu delegáty a náhradníky na celostátní sněm hnutí v počtu podle klíče stanoveného předsednictvem.

(7) Krajská rada je nejvyšším orgánem hnutí v kraji mezi krajskými sněmy. Schází se podle potřeby nejméně čtyřikrát do roka. Skládá se z předsedy, místopředsedů, poslanců a senátorů zvolených v příslušném kraji, všech krajských zastupitelů a deseti předsedů místních organizací v kraji. Pokud je počet místních organizací v kraji menší než jedenáct, jsou členy krajské rady všichni předsedové místních organizací. Členem krajské rady může být jenom člen hnutí.

(8) Krajská rada zejména:

a) zodpovídá za činnost hnutí v kraji,

b) v době mezi zasedáními krajského sněmu zajišťuje, kontroluje a koordinuje plnění úkolů uložených krajským sněmem a vyššími orgány hnutí,

c) řídí, kontroluje a koordinuje činnost všech místních organizací v kraji,

d) připravuje krajský sněm, , podává zprávu o své činnosti,

e) navrhuje složení kandidátních listin pro volby do zastupitelstev krajů, navrhuje kandidáty pro volby do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR,

f) rozhoduje o složení kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí,

g) organizuje a řídí přímou volbu předsedy krajské organizace,

h) může dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů krajské rady vyslovit nedůvěru předsedovi krajské organizace; v tom případě se do 3 měsíců koná nová přímá volba předsedy krajské organizace,

 i) navrhuje kandidáty do vyšších funkcí hnutí.

(9) Jednání krajské rady má právo se zúčastnit předseda krajské kontrolní a revizní komise.

 

§ 17

Místní organizace

(1) Členská schůze je nejvyšším orgánem místní organizace. Schází se nejméně dvakrát do roka a vždy nejpozději do 3 měsíců od voleb do zastupitelstev obcí. Mimořádná členská schůze se koná do 1 měsíce za předpokladu, že o to požádá nejméně třetina členů místní organizace, krajská rada, nebo předsednictvo. Schůzi svolává a její program připravuje předseda místní organizace.

(2) Členská schůze zejména:

a) projednává zprávu předsedy,

b) hodnotí výsledky činnosti hnutí za uplynulé období, jedná o hlavních úkolech místní organizace na příští období a určuje způsob jejich provádění,

c) volí a odvolává předsedu a jednoho místopředsedu místní organizace,

d) volí a odvolává delegáty a náhradníky na krajský sněm,

e) podává návrhy na delegáty celostátního sněmu,

f) navrhuje složení kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí, ledaže se postupuje podle odst. 4,

g) rozhoduje o uzavření volebních a povolebních koalicí,

h) projednává usnesení vyšších orgánů hnutí a činí opatření k jejich splnění v místní organizaci,

i) předkládá návrhy kandidátů na funkce ve vyšších orgánech,

j) navrhuje předsednictvu vyloučení svého člena,

k) 2/3 většinou všech svých členů může rozhodnout o zrušení místní organizace.

(3) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Není-li při stanoveném začátku jednání přítomna nadpoloviční většina členů, je po půl hodině členská schůze schopna usnášení při přítomnosti alespoň 1/3 členů místní organizace, v tomto případě nelze měnit a doplňovat navržený program schůze. Není-li přítomna ani jedna třetina členů místní organizace, opakuje se členská schůze v termínu, který určí předseda místní organizace.

(4) V územně členěných statutárních městech, kde působí více místních organizací, volí lídra kandidátní listiny do zastupitelstva statutárního města volební shromáždění složené ze všech členů místních organizací v daném statutárním městě. Volebnímu shromáždění předsedá předseda krajské

organizace. Kandidátní listinu schvaluje krajská rada na návrh zvoleného lídra kandidátní listiny.

 

§ 18

(1) Usnesení vyššího orgánu hnutí jsou závazná pro nižší orgány hnutí a musí jimi být plněna.

(2) Vyšší orgány hnutí mohou rozhodnout o svolání orgánů nižších, případně tyto orgány svolat.

(3) Každý nižší orgán hnutí informuje svůj výše postavený orgán hnutí o svých schůzích, zasedáních a dalších akcích. Výše postavený orgán hnutí je oprávněn vyslat své zástupce na schůze a zasedání orgánů nižších.

(4) Do návrhů programu jednání vyšších orgánů se automaticky zařazují jako body k jednání usnesení nižších orgánů v příslušné posloupnosti, které jsou přímo směrovány k vyššímu orgánu.

  

 

§ 19

Ředitel sekretariátu

(1) Ředitel sekretariátu je zaměstnanec hnutí. Nesmí vykonávat žádnou další placenou funkci ve hnutí, ve státní správě nebo samosprávě. Jsou mu podřízeni všichni zaměstnanci hnutí. Ředitelem sekretariátu může být jen člen hnutí. Ředitel sekretariátu je podřízen předsedovi hnutí.

(2) Ředitel sekretariátu:

a) řídí činnost sekretariátu a aparátu hnutí,

b) zajišťuje realizaci usnesení celostátního sněmu a předsednictva hnutí,

c) odpovídá za programovou náplň činnosti aparátu hnutí,

d) je oprávněn zúčastnit se zasedání všech orgánů hnutí; vystupuje s hlasem poradním,

e) uzavírá a rozvazuje pracovněprávní vztahy se zaměstnanci hnutí,

f) na návrh poslaneckých klubů uzavírá a rozvazuje jménem hnutí pracovněprávní vztahy s pracovníky poslaneckých klubů,

g) zastupuje hnutí v majetkových, hospodářských, pracovních a právních vztazích, pokud není stanovami stanoveno jinak,

h) navrhuje směrnici pro hospodaření a účtování v hnutí, mzdový předpis, organizační řád a pracovní řád,

 i) se souhlasem předsednictva vydává ostatní vnitřní normy hnutí (směrnice a řády) k zabezpečení řádného chodu aparátu hnutí.

 

 

§ 20

Stanovení klíče pro volbu delegátů celostátního, krajských sněmů

1) Volební řád hnutí schvaluje předsednictvo.

2) Volební řád hnutí určí rovněž způsoby volby delegátů celostátního sněmu, a krajských sněmů

3) Pro stanovení počtu delegátů celostátního sněmu se za základní územní jednotku považuje kraj.

4) Klíč pro stanovení počtu delegátů celostátního sněmu a krajských sněmů bere

v úvahu počet zapsaných voličů, volební výsledky a počet členů hnutí.

 

§ 21

(1) Hnutí jako celek je samostatnou právnickou osobou. Za své závazky odpovídá celým svým majetkem. Hnutí hospodaří na základě schváleného ročního rozpočtu.

(2) Příjmem hnutí jsou:

a) příspěvky ze státního rozpočtu a z rozpočtů krajů a obcí, stanoví-li tak zákon,

b) členské a mimořádné členské příspěvky vybírané na základě příspěvkového řádu,

c) dary,

d) příjmy z pronájmu movitého a nemovitého majetku,

e) úroky z vkladů,

f) příjmy z prodeje movitého a nemovitého majetku,

g) příjmy z pořádání politických, vzdělávacích, kulturních, společenských, sportovních a rekreačních akcí, z tombol,

h) půjčky a úvěry.

(3) Při hospodaření a účetnictví se hnutí řídí zákony České republiky. Účetní evidenci o hospodaření s příspěvkem ze státního rozpočtu vede hnutí odděleně.

(4) Hospodaření a účtování v hnutí se řídí Směrnicí pro hospodaření a účtování
v hnutí.

 § 22

Kontrolní a revizní komise

(1) Hnutí zřizuje celostátní kontrolní a revizní komisi a krajské kontrolní a revizní komise, které kontrolují finanční, hospodářskou činnost hnutí.

(2) Předsedové, členové a náhradníci kontrolních a revizních komisí nesmí vykonávat žádnou další funkci ve hnutí ani nesmějí být zaměstnanci hnutí.

(3) Kontrolní a revizní komise se řídí ve své činnosti statutem, který schvaluje předsednictvo. Kontrolní a revizní komise jsou minimálně tříčlenné.

(4) Předseda celostátní kontrolní a revizní komise se účastní zasedání předsednictva s hlasem poradním, podává zprávu o své činnosti a předkládá ke schválení potřebné návrhy a opatření. Zprávu o činnosti předkládá rovněž celostátnímu sněmu.

(5) Předsedové krajských kontrolních revizních komisí se účastní zasedání příslušných krajských rad s hlasem poradním, podávají zprávu o své činnosti a předkládají ke schválení potřebné návrhy a opatření. Zprávu o činnosti předkládají rovněž příslušnému krajskému sněmu.

§ 23

Rozhodčí komise

(1) Hnutí zřizuje rozhodčí komisi. Celostátní sněm volí a odvolává předsedu rozhodčí komise, další čtyři členy a náhradníky. Předseda musí mít ukončené právnické vzdělání.

(2) Rozhodčí komise zejména:

a) rozhoduje ve sporech mezi členy hnutí, orgány a jednotlivými články hnutí,

b) podává závazný výklad stanov,

c) rozhoduje o souladu vnitřních norem hnutí s nadřazenými stanovami hnutí.

(3) Předseda a členové rozhodčí komise nesmí vykonávat žádnou další funkci v hnutí ani nesmějí být zaměstnanci hnutí. V pochybnostech o nepodjatosti některého z nich při projednávání konkrétní věci rozhoduje tento orgán podle zásad zákona upravujícího civilní řízení sporné v ČR.

(4) Rozhodčí komise se řídí ve své činnosti statutem, který schvaluje předsednictvo.

(5) Předseda rozhodčí komise podává zprávu o činnosti předsednictvu a předkládá ke schválení potřebné návrhy a opatření. Zprávu o činnosti rovněž předkládá celostátnímu sněmu.

 

§ 24

 Aparát hnutí

Aparát hnutí se ve své činnosti a vztahu k voleným orgánům hnutí řídí organizačním řádem hnutí, pracovním řádem a ostatními vnitřními normami hnutí.

 

§ 25

Kooptace

Uvolní-li člen v některém z volených orgánů hnutí funkci před skončením funkčního období, kterou není možno obsadit náhradníkem, a nestanoví-li stanovy jinak, lze přistoupit ke kooptaci. Kooptovaný člen je zvolen nadpoloviční většinou všech zbývajících členů tohoto orgánu hnutí. Takto lze kooptovat nejvýš jednu třetinu zvolených členů.

 

§ 26

Nutné změny stanov

Předsednictvo může změnit nebo doplnit stanovy hnutí jen v případě, že vzniklou situaci nelze vyřešit ani na základě výkladu podaného rozhodčí komisí. Změna musí být schválena dvoutřetinovou většinou všech členů předsednictva a dvoutřetinovou většinou rozhodčí komise. Tato změna podléhá dodatečnému schválení nejbližším celostátním sněmem, jinak její účinnost zaniká.

 

§ 27

Přechodná a závěrečná ustanovení

(1) Do doby konání ustavujícího celostátního sněmu jedná jménem hnutí a vykonává všechna práva celostátního sněmu a předsednictva přípravný výbor. Přípravný výbor ze svého středu zvolí pověřeného předsedu. Pověřený předseda do zvolení předsedy hnutí plní funkci předsedy podle ustanovení § 9 odst. 4 a § 14 stanov. Do doby konání ustavujícího sněmu má přípravný výbor také právo rozhodovat o změně stanov.

(2) Ustavující celostátní sněm svolá přípravný výbor hnutí nejpozději do 6 měsíců od vzniku hnutí.

(3) Do doby konání ustavujícího celostátního sněmu je přípravný výbor též oprávněn přijímat členy hnutí.

(4) Doba stanovená v § 3 odst. 1, po kterou musí být žadatel o členství v hnutí registrovaným příznivcem, skončí nejdříve prvním dnem voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky nejblíže následujících po vzniku hnutí, ledaže předsednictvo hnutí v odůvodněných případech rozhodne jinak.

 § 28

Toto znění stanov schválilo předsednictvo hnutí dne 15. 8. 2019. Účinností tohoto znění stanov se nahrazuje znění stanov ze dne 24.6.2019.

 

V Praze dne 15. 8. 2019

 

 Počasí Hodonín - Slunečno.cz

 Podporují mne

 
 logo autoservis toth
 pasologo
 spacek1
 svazčeskýchpotápěčů
 sykoralogo
 VZP modul A CMYK page 001
  Snmek obrazovky 2013 06 03 v14.39.05
 servis Hodonin

mallorca

 

  

Běž nahoru
JSN Epic 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework